Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Αξιολόγηση της επιμορφωτικής διαδικασίας των εκπαιδευτικών ΠΕ19-20 στο πλαίσιο του Υποέργου-1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» της Πράξης «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» του ΕΠ ΚτΠ στη Δωδεκάνησο


Καράκιζα Τ.

Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Διδάσκουσα (ΠΔ407/80) Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κωσταλίας Κ.

Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19

Υπεύθυνος ΚεΠληΝεΤ Ν.Δωδεκανήσου

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να αποτιμήσει την επιμορφωτική προσπάθεια που έγινε στο πλαίσιο του Υποέργου-1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» της Πράξης «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» του ΕΠ ΚτΠ και απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς ΠΕ19-20, στη Δωδεκάνησο. Οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν τη συμμετοχή τους με βάση προτεινόμενο πρόγραμμα βασισμένο σε άξονες, που είχαν κατεύθυνση ενίσχυσης της επιστημονικής γνώσης σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο, το διδακτικό αντικείμενο, τη διδακτική της πληροφορικής και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ευρύτερη εκπαιδευτική πράξη. Όλοι οι επιμορφούμενοι, μετά το τέλος του προγράμματος, απάντησαν σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο συντάχθηκε από τους εισηγητές της παρούσας εργασίας με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Στόχος του ήταν να μελετηθεί και να αξιολογηθεί το περιεχόμενο του προγράμματος, η εφαρμογή του, οι συνθήκες διεξαγωγής του αλλά και οι επιμορφωτές που συμμετείχαν σε αυτό. Επίσης δόθηκε η ευκαιρία στους ερωτώντες να διατυπώσουν προτάσεις για παρόμοια μελλοντικά εγχειρήματα. Στην παρούσα εργασία καταγράφονται και σχολιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων.

Εισήγηση