Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Τα Στερεότυπα του Ρόλου των Φύλων σε Βιβλία Πληροφορικής


Κ. Γεωργιάδου

Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ-19, Υποψ. Διδάκτωρ Π.Τ.Δ.Ε. ΔΠΘ

Γ. Κέκκερης

Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. ΔΠΘ

Αυτό το άρθρο έχει σαν σκοπό την έρευνα του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζονται τα δύο φύλα μέσα σε δεκατέσσερα συνολικά βιβλία Πληροφορικής του Γυμνασίου και Λυκείου που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΔΒ καθώς και σε βιβλία Πληροφορικής ιδιωτικών εκδοτικών οίκων στην Ελλάδα. Από την λεπτομερή εξέταση των βιβλίων Πληροφορικής φαίνεται ότι για τη συγγραφή τους δεν έχει ληφθεί υπόψη η αποφυγή των στερεότυπων του ρόλου των φύλων με συνέπεια οι γυναίκες να παρουσιάζονται ότι υπολείπονται σε σχέση με τους άνδρες στην χρήση των νέων τεχνολογιών. Η παρουσίαση των γυναικών κατά αυτόν τον τρόπο αποτελεί παράγοντα συνέχισης των παλιών κοινωνικών ανισοτήτων καθώς αυτές οι απεικονίσεις δεν ενισχύουν τη χρήση των ΤΠΕ από τις γυναίκες.

Εισήγηση