Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Η τεχνολογία Ubuntu Ltsp στα σχολικά εργαστήρια Πληροφορικής


Καινουργιάκης Γεώργιος

Γυμνάσιο Τζερμιάδων Κρήτης

Παπαδάκης Λεωνίδας

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ηρακλείου

Τσεπαπαδάκης Ανδρέας

Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Ν. Κυκλάδων

Πανσεληνάς Γεώργιος

Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αν. Κρήτης

Το Ubuntu είναι ένα ελεύθερο, ανοιχτό και δωρεάν λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο linux, το οποίο αναπτύσσεται από μία ανοιχτή κοινότητα (http://www.ubuntu.com). Παράλληλα, παρέχεται, προαιρετικά, εταιρική υποστήριξη από την εταιρία Canonical. Εκτός από το λειτουργικό σύστημα περιλαμβάνει πλήθος εφαρμογών όπως: επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, πρόγραμμα αλληλογραφίας, φυλλομετρητή, λογισμικό επεξεργασίας εικόνας και εκπαιδευτικό λογισμικό. Είναι μία αξιόπιστη ολοκληρωμένη λύση, χωρίς ιούς και ανάγκη εγκατάστασης οδηγών υλικού. Η λύση Ubuntu Ltsp χρησιμοποιεί ένα κεντρικό εξυπηρετητή, στον οποίο εκτελούνται όλες οι διεργασίες (λειτουργικό - εφαρμογές), και “thin client” τερματικά για την αλληλεπίδραση με τους χρήστες (μαθητές, καθηγητές). Τα πλεονεκτήματα της λύσης Ubuntu Ltsp περιλαμβάνουν : α) ευκολία εγκατάστασης, διαχείρισης και συντήρησης σχολικού εργαστηρίου (χρήστες, διαμοίραση υλικού κ.α.), β) απουσία κακόβουλου λογισμικού, γ) μείωση κόστους λογισμικού – υλικού, δ) χρήση παλαιού και νέου υλικού.

Εισήγηση