Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Ανίχνευση παραγόντων που σχετίζονται με την αξιοποίηση του Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην εκπαίδευση - Η περίπτωση της Δυτικής Κρήτης


Γ. Γώγουλος

Σχολικός σύμβουλος δυτικής Κρήτης

Χ. Κουτσουρελάκης

Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.Χανίων

Μ. Μαρινάκης

Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Χανίων

Μ. Φραγκονικολάκης

Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Χανίων

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την αξιοποίηση του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), στην τάξη από εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. Είναι ευρέως παραδεκτό, ότι καθοριστικό ρόλο στη χρήση και αξιοποίηση οποιασδήποτε τεχνολογίας, πόσο μάλλον Λογισμικού το οποίο διανέμεται ελεύθερα μαζί με τον πηγαίο κώδικά του, αποτελούν οι στάσεις, οι αντιλήψεις και η πληροφόρηση που έχουν οι χρήστες για αυτό. Στη παρούσα εργασία προσπαθούμε να αναδείξουμε τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά την υπάρχουσα σχέση του ΕΛ/ΛΑΚ με την δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπως αυτή καταγράφεται από τους κατεξοχήν αρμόδιους, τους καθηγητές πληροφορικής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής των νομών Χανίων και Ρεθύμνου, με την υποβολή ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου. Τα συμπεράσματα της έρευνας μπορούν να γίνουν αντικείμενο μελέτης και αφορμή για την ανάληψη δράσεων αρχικά για την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στα χαρακτηριστικά του ΕΛ/ΛΑΚ και στη συνέχεια για την περαιτέρω προώθηση της χρήσης του στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη γενικότερη λειτουργία του δημόσιου σχολείου.

Εισήγηση