Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Έρευνα θέσεων εκπαιδευτικών Πληροφορικής Θράκης για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στα Γενικά Λύκεια και στα ΕΠΑΛ


Θ. Ναλμπάντη

Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης

Φ. Κιτσικούδη

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ20

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής και παρουσίασης των απόψεων της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών Πληροφορικής των τριών νομών της Θράκης σχετικά με τη μεθοδολογία διδασκαλίας που εφαρμόζεται στα μαθήματα Πληροφορικής στη Δ.Ε., τα καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, την αντιμετώπιση των μαθητών με γνωστικές ελλείψεις και τους τρόπους αξιολόγησης που χρησιμοποιούν στο εκπαιδευτικό τους έργο. Επίσης για ζητήματα στα οποία θα ήθελαν συμβουλευτική παρέμβαση. Η έρευνα διενεργήθηκε κατά στο σχολικό έτος 2007-08 σε δείγμα 92 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-20, ενώ για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ειδικά δομημένο ερωτηματολόγιο.

Εισήγηση