Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Συστήματα υποστήριξης διαθεματικού τύπου διδασκαλιών και αξιολόγησης


Δρ Β. Σ. Μπελεσιώτης

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19-Πληροφορικής Δ/νσης ΔΕ Α΄ Αθήνας

Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΔ407/80)

Η σχετικά πρόσφατη εφαρμογή των αρχών της Διαθεματικότητας στην υποχρεωτική εκπαίδευση και ιδιαίτερα στο Γυμνάσιο, με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, συνοδεύτηκε από την ανάγκη τροποποίησης της διδασκαλίας και τη συνεργασία των καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων. Στο άρθρο αυτό γίνεται μια επισκόπηση μεθοδολογιών και συστημάτων που αναπτύξαμε τα τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση της υποστήριξης μιας τέτοιου τύπου διδασκαλίας και ειδικότερα για τη μελέτη διαθεματικών εννοιών. Το πρώτο σύστημα σχετίζεται με την ανάδειξη και διαχείριση διαθεματικών εννοιών που διατρέχουν ένα πλήθος μαθημάτων, ενώ το δεύτερο αφορά ένα διαθεματικού τύπου σύστημα αξιολόγησης για την πολύπλευρη διερεύνηση της γνώσης του μαθητή σε ανάλογες έννοιες και θέματα. Πιστεύουμε ότι οι προσεγγίσεις αυτές βοηθούν τον κάθε καθηγητή, αλλά ιδιαίτερα αυτόν της Πληροφορικής (ΠΕ19-20) που λόγω και του λογισμικού που χρησιμοποιείται, αποκτά έναν πρωτεύοντα ρόλο στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου.

Εισήγηση