Αλεξανδρούπολη

3-4 Απριλίου 2009

 

 

Διερεύνηση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας από εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής


Αν. Χατζηπαρασίδης

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.

Π. Αντωνίου

Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.

Β. Γούργουλης

Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.

Ευαγ. Μπεμπέτσος

Λέκτορας ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.

Η εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η εισαγωγή και αξιοποίηση τους στο σχολικό περιβάλλον έχουν προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες σε όλα τα μαθήματα του σχολικού προγράμματος. Αντικείμενο της εργασίας αυτής υπήρξε η διερεύνηση του εάν και κατά πόσο εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. στην διεξαγωγή και υποστήριξη του διδακτικού και διοικητικού τους έργου αλλά και για προσωπική τους χρήση. Η έρευνα έγινε με την χρήση ερωτηματολογίου σε δείγμα 355 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Κ.Φ.Α.) Η ανάλυση των ερωτηματολογίων αναδεικνύει τη θετική στάση των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής απέναντι στις Τ.Π.Ε. Θεωρούν τις Τ.Π.Ε. κατάλληλα εργαλεία για την βελτίωση της εκπαίδευσης και είναι πρόθυμοι να ενημερωθούν για την χρήση τους στην διδασκαλία. Παρόλα αυτά μικρή είναι η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και την υποστήριξη του μαθήματος ενώ εντονότερη είναι η χρήση τους για προσωπική τους εξυπηρέτηση.

Εισήγηση Αφίσας